Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
I.1   Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě elektronického souboru s autorským návodem nebo českým textem cizojazyčného návodu k pletení (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají
prostřednictvím webových stránek https://www.pleteni-navody.cz
vyplněním a odesláním objednávky.

I.2   Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:
Marie Marešová, Jaroměř, Česká republika, IČ:41981057

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami
se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu
spotřebitele.

I.3

a)  Předmětem koupě je elektronický soubor obsahující návod na vytvoření pleteného výrobku nebo text návodu převedený z cizojazyčného popisu práce do češtiny. Nejedná se o fyzický výtisk návodu nebo překladu.

b)  Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěch či neúspěch z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka
II.1   Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.pleteni-navody.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.pleteni-navody.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Obchodní podmínky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena
III.1 Ve shrnutí objednávky v objednávkovém formuláři najdete celkovou cenu za vybrané produkty. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

IV. Způsob a forma platby
IV. 1 Způsob platby:
1. Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího u Equa Bank – prozatím je možný pouze tento způsob platby. Číslo bankovního účtu: 1026448908/6100

Zákazník z jiného státu si přepočítá celkovou částku objednávky aktuálním kurzem na ekvivalent ve své měně, přičte své mezibankovní poplatky a konečnou částku odešle za využití mezinárodních bankovních kódů v bodu 2.
2. Pro platby ze zahraničí použijte tyto platební údaje:
IBAN: CZ9861000000001026448908
SWIFT CODE: EQBKCZPP

IV.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.
IV.3 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů bude uveden u produktu na webové adrese https://www.pleteni-navody.cz), budou zaslány emailem spolu se souborem zakoupeného návodu po uhrazení částky.

V. Odstoupení od smlouvy
V.1 Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje jsou pouze počítačové soubory odesílané elektronickou poštou (tedy bez fyzického nosiče), zvláštní povaha tohoto zboží vylučuje právo spotřebitele od smlouvy uzavřené distančním způsobem (tedy přes webové stránky) odstoupit.

VI. Odpovědnost
VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů
VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:
https://www.pleteni-navody.cz/zpracování a ochrana osobních údajů

 

VIII.1 Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.8.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.pleteni-navody.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.pleteni-navody.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.